การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562