5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

 1. มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) เครื่องฟอกอากาศ ห้อง พื้นห้อง เพดาน ม่าน มูลี่ พรมปูพื้นห้อง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
 2. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษา
 3. มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
 4. จะต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างครบถ้วน ดังนี้
 • การดูแลรักษาในข้อ (๑)
 • การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน
 • การปรับปรุง ก่อสร้างสำนักงาน (ถ้ามี)
 • การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษอากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)

(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ)

หมายเหตุ กรณีข้อ (๔) ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออย่างหลาย ตามความเหมาะสมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้

 • มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย หรือ
 • มีพื้นที่ทำงานสำรอง หรือ
 • มีมาตรการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดให้ปรับปรุงวันหยุด ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อนสร้าง เป็นต้น หรือ
 • มีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1.1.(1) แผนการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ Printer และแผงโซล่าเซล์

5.1.1.(2) การกำหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษา

5.1.1.(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

5.1.1.(4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน


5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

 1. มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
 2. มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 3. มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
 4. เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
 5. ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่

5.1.2.(1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ด้วยการติดป้ายแสดงโทษของการสูบบุหรี่

5.1.2.(2) มีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

5.1.2.(3) มีการติดป้ายเขตสูบบุหรี่


5.1.3  การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน 

 1. กำหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศที่มาจากภายนอกสำนักงาน
 2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีมลพิษทางอากาศที่มาจากภายนอกสำนักงาน

5.1.3.1 การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน