1.1.1(10.2)เรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์-โควิด-19