5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

  1. มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงานแลพื้นที่ทำงาน
  2. เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
  3. ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
  4. ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.1.1 การตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสง

5.2.1.2 ใบรับรองมาตรฐานของเครื่องวัดแสง

5.2.1.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี

5.2.1.4 นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ตรวจวัดความเข้มแสง