1.1.3(8)คำสั่งเลขที่ 1658-2562 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น