1.1.3(9) รายงานผลการฝึกอมรมเรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น