5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักงาน

  1. กำหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
  2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

5.3.1.(1) การตรวจวัดค่าความดังของเสียงประจำปีพร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดเสียง

5.3.1.(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากภายนอกที่ส่งผลต่อสำนักงาน

  1. กำหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน
  2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน

5.3.2.(1) มาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน

5.3.2.(2) ปฏิบัติตามมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน