1.1.4(6) รายงานประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 3-2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562