1.1.4(30) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ