1.1.5(1)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ