1.1.5(2)เอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหน่วยงาน