1.1.5(3)แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล )