1.1.5.(4)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒