1.1.5(7.2)จัดอบรม km แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”