1.1.5(8.2)จัดอบรม KM แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”ครั้งที่2