1.1.5(9.2)จัดอบรม KM แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”ครั้งที่3