1.1.5(10.2)สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน