1.1.5(12.2)สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน