2.1.1(3)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ