2.1.1(4)รายงานประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562