2.1.1(5)รายงานประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการประจำเดือนเดือนกันยายน 2562