2.1.1(6)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด