2.1.1(8)คู่มือการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์