2.1.1(9)แผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562