2.1.2(1)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-ว309เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อตัวแทนหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษา