สวท.2.1.2(5)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-3332 เรื่องขอเชิญประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ