2.1.2(6.1)เอกสารประกอบการประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด