2.1.2(6.2)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อศูนย์สระแก้ว