2.1.2(6.3)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ