2.1.2(6.4)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม