2.1.2(6.6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี