2.1.2(6.8)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะครุศาสตร์