2.1.2(6.9)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะวิทยาการจัดการ