2.1.2(6.10)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์