2.1.2(7)ภาพถ่ายการประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด