2.1.2(10)บันทึกข้อความขอเสนอรายชื่อทรัพยการสารสนเทศจากคณะ-สาขา