2.1.3(1)บันทึกข้อความที่ อว 0630.11-839 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562เรื่องรายงานข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2562