2.1.3(5)สรุปการใช้งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการปีงบประมาณ2563ปีการศึกษา 2562