2.1.3(7)รายชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง_e-magazine และฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์