2.1.3(9)บันทึกข้อความที่สวท2562-37ลงวันที่23ตุลาคม2562เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ