2.1.3(10)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนตุลาคม 2562