2.1.3(11)บันทึกข้อความที่สวท2562-40ลงวันที่7 พฤศจิกายน2562เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ