2.1.3(12)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนพฤศจิกายน 2562