2.1.3(13)บันทึกข้อความที่สวท2562-42ลงวันที่6ธันวาคม2562เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ