2.1.3(14)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนธันวาคม 2562