2.1.3(17)บันทึกข้อความที่สวท2563-02ลงวันที่13 กุมภาพันธ์2563เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ