2.1.3(25)บันทึกข้อความที่สวท2563-09ลงวันที่17มิถุนายน63เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ