2.1.4(1)บันทึกข้อความที่ อว0360.09-008ลงวันที่9มกราคม2563เรื่องส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุม กบ. ครั้งที่1-2563