2.1.4(2)แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม2563