2.1.4(5)เอกสารรายงานการดำเนินงานการประกันคุรภาพตัวบ่งชี้ที่สวท.2.1ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม2562)